Cabinet

Polityka KYC

Należyta staranność wobec klienta jest kluczowym środkiem zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedury „Poznaj swojego klienta” („KYC”) są kluczowym elementem zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych. Procedury KYC uwzględniają całą relację z klientem, w tym otwieranie kont i związana z tym ewidencja, politykę akceptacji klienta i wielopoziomowy program identyfikacji klienta, który obejmuje bardziej szczegółową analizę due diligence dla kont o wyższym ryzyku.

Zakres potrzebnych dodatkowych informacji, tj. potrzeba dodatkowej identyfikacji i jakiegokolwiek monitorowania przeprowadzanego w odniesieniu do konkretnego klienta lub klasy / kategorii klientów, będzie zależał od stopnia ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ze strony klienta lub klasy / kategorii klientów, którzy korzystają z platformy Eclipcoin.

1. Należyta staranność wobec klienta (CDD)

Należy dążyć do zachowania należytej staranności w celu zweryfikowania tożsamości klienta i uwzględnienia profilu ryzyka klienta. Aby wypełnić CDD, należy uzyskać przynajmniej rządową dokumentację identyfikacyjną i zweryfikować ją na podstawie informacji dostarczonych przez klienta w celu uzupełnienia swego profilu Użytkownika. Weryfikacja tych informacji zostanie wykonana ręcznie przez pracowników, którzy otrzymają wystarczające przeszkolenie. Weryfikację wideo online można przeprowadzić, aby zaangażować potencjalnych klientów i upewnić się, że są to rzeczywiście legalne osoby. Dodatkowo wymagane będzie selfie klienta. Na żądanie FIU można wdrożyć systemy eKYC oferowane przez zatwierdzonych dostawców zewnętrznych.

Dodatkowe informacje, takie jak dokumenty potwierdzające adres zamieszkania lub rejestracji i / lub źródła funduszy / kwestionariusze majątkowe, mogą być wymagane, jeśli wymaga tego ocena ryzyka klientów. W razie potrzeby dokumentacja ta powinna zostać przejrzana ręcznie przez pracowników Eclipcoin i sprawdzona pod kątem zgodności z udokumentowanymi wymaganiami w ramach niezbędnych dokumentów procesowych.

Wreszcie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do weryfikacji tożsamości i / lub adresu klienta, podjęte zostaną środki należytej staranności.

Pracownicy muszą być w pełni usatysfakcjonowani co do tożsamości każdego obecnego / potencjalnego Klienta, z którym Eclipcoin nawiązał lub wejdzie w relacje biznesowe.

Eclipcoin jest zobowiązany do upewnienia się, że posiada odpowiednie mechanizmy, aby być w pozycji:

○ w celu ustalenia, kim jest wnioskodawca lub właściciel rzeczywisty;

○ sprawdzenie, czy taka osoba jest tym, za kogo się podaje;

○ ustalenie, czy taka osoba działa w imieniu innej osoby;

○ w celu ustalenia celu i zamierzonego charakteru relacji biznesowej; i

○ na bieżąco monitorować takie relacje biznesowe.

Środki należytej staranności wobec klienta obejmują gromadzenie danych osobowych podczas rejestracji / aplikacji konta, takie jak:

○ Imię i nazwisko;

○ Data urodzenia;

○ Pełny adres (w tym kraj);

○ Narodowość;

○ Adres e-mail; i

○ Numer telefonu komórkowego.

2. Podejście oparte na ryzyku

Zgodnie z Zaleceniem 10 Financial Action Task Force (FATF) (Wskazówka H) Eclipcoin stosuje podejście oparte na ryzyku do należytej staranności wobec klienta, aby zapewnić zastosowanie podwyższonych standardów tam, gdzie istnieje wyższe ryzyko, i umożliwić Eclipcoin zastosowanie skutecznych środków w przypadku niskiego ryzyka.

Rada Dyrektorów Eclipcoin, lub w przypadku gdy jest to delegowane jej Specjaliści ds. Zgodności, może wyznaczyć określone produkty lub okoliczności transakcji w profilach ryzyka i określić, jakie kroki należy podjąć w przypadku tych konkretnych profili.

3. Uproszczone badanie due diligence

Eclipcoin nie zezwala na dostęp do żadnego ze swoich produktów ani serwisów, chyba że zostaną zakończone działania dotyczące należytej staranności wobec klienta. Eclipcoin zastosuje CDD od zera, co obejmuje dowód tożsamości i przedłożenie karty selfie przed rozpoczęciem jakiejkolwiek relacji biznesowej.

Identyfikacja klientów indywidualnych

Procedury CDD Eclipcoin mają na celu ocenę ryzyka związanego z obsługą określonych klientów poprzez właściwą identyfikację klienta i określenie, w oparciu o metodologię oceny ryzyka, oceny ryzyka klientów.

W tym celu Spółka będzie musiała spełnić następujące szczegółowe cele dotyczące należytej staranności wobec klienta:

○ identyfikację klienta będącego osobą fizyczną poprzez zbieranie wystarczających do tego danych osobowych, takich jak na przykład imiona i nazwiska, adres i data urodzenia;

○ przeprowadzanie kontroli klientów w celu identyfikacji osób podlegających sankcjom lub osób uważanych za PEP;

○ weryfikację tożsamości klientów, gdy SDD nie ma już zastosowania; i

○ bieżąca weryfikacja danych osobowych w celu upewnienia się, że klient poprawnie się zidentyfikował.

4. Weryfikacja tożsamości i adresu

Zespół ds. Zgodności, pod nadzorem inspektora ds. zgodności, wyznaczy konkretną identyfikację i zajmie się dokumentami weryfikacyjnymi lub metodologiami, które są dopuszczalne i zgodne z wytycznymi regulacyjnymi. We wszystkich sytuacjach pracownicy muszą akceptować tylko ważne, aktualne dokumenty tożsamości, które spełniają określone wymagania, streszczone w procedurach KYC, chyba że specjalista ds. zgodności wyraźnie zaleci, że dopuszczalna jest inna forma dokumentu tożsamości.

Eclipcoin może współpracować ze stronami trzecimi w celu przeprowadzenia w ich imieniu elektronicznej weryfikacji tożsamości. Tym zaufanym stronom trzecim powierzono będzie przeprowadzenie weryfikacji tożsamości klienta w imieniu Eclipcoin, takiej jak zbieranie dokumentów tożsamości, zdjęć osoby, która chce załadować te informacje i / lub weryfikacja adresu miejsca zamieszkania lub rejestracji przy użyciu istniejących baz danych.

Eclipcoin potwierdzi również, że osoby odpowiedzialne za weryfikację są poinformowane o wymaganiach dotyczących realizacji procedury. Ponadto należy zapewnić, aby rekordy zostały przesyłane do Eclipcoin bez opóźnień. Na podstawie przesłanych dokumentów Eclipcoin zbada, czy weryfikacja została przeprowadzona prawidłowo. W szczególności niewłaściwe wykonanie procedur może budzić wątpliwości co do wiarygodności osoby trzeciej.

Akceptowane dokumenty tożsamości obejmują:

• aktualne, ważne paszporty wydane przez rząd;

• ważny dokument tożsamości wydany przez rząd, taki jak prawo jazdy lub dowód osobisty z kraju Unii Europejskiej lub kraju, który spełnia podobne standardy niezawodności i ochrony przed fałszerstwem;

• w przypadku cudzoziemców niebędących rezydentami, zezwolenie na pracę, kartę pobytu lub inny dokument tożsamości wydany przez państwo przyjmujące

Dopuszczalne dokumenty potwierdzające adres mogą różnić się w poszczególnych krajach i obejmują między innymi:

○ Wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy - musi zawierać jakąś działalność transakcyjną i nie powinien być drukowany z Internetu

○ Rachunek za media lub wyciąg za media z ostatnich 3 miesięcy: gaz, elektryczność itp.

○ Potwierdzenie zapłaty podatków lokalnych z ostatnich 12 miesięcy

○ Wydane przez rząd pismo dotyczące podatków i świadczeń z ostatnich 3 miesięcy

5. Brak identyfikacji osoby fizycznej lub klienta – osoby prawnej

Jeśli Eclipcoin nie jest w stanie zweryfikować tożsamości wnioskodawcy podczas nawiązywania relacji biznesowych, Eclipcoin:

○ nie przeprowadza żadnych transakcji za pośrednictwem konta; i

○ zakończy relacje biznesowe z klientem.

6. Eskalacje do FIU

Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje, specjalista ds. zgodności złoży raport do jednostki analityki finansowej. W przypadkach, gdy zerwanie relacji może zniweczyć wysiłki związane z dochodzeniem w sprawie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania operacji terrorystycznej, urzędnik ds. zgodności może podjąć decyzję o wstrzymaniu procesu zakończenia relacji biznesowych, aby złożyć raport do jednostki analityki finansowej („FIU”), gdy tylko rozsądnie możliwe i poczekać na ich zgodę.

7. Wzmocniona należyta staranność (Enhanced Due Diligence)

Eclipcoin zastosuje, stosując podejście oparte na ryzyku, wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta w okolicznościach i sytuacjach, które z natury mogą stwarzać większe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Obliczenia stosowane do określenia, czy wnioskodawca jest uważany za należącego do grupy wysokiego ryzyka, są szczegółowo opisane w dokumencie oceny ryzyka Klienta.

Eclipcoin może również stosować rozszerzone procedury należytej staranności dla klientów, którzy zawierają transakcje w jurysdykcjach wysokiego ryzyka, ze znacznymi wartościami, wolumenami wymiany lub mają czynnik, tj. zostali zidentyfikowani jako PEP (osoba publiczna). (Obejmuje to, ale nie ogranicza się do klientów, którzy są lub mogą być PEP i / lub osobami objętymi sankcjami. Ponadto klienci dokonujący dużych lub złożonych transakcji, których nie można wyjaśnić, biorąc pod uwagę historię transakcji klienta, również powinni podlegać EDD).

W ramach tych dodatkowych środków klienci będą również zobowiązani do dostarczenia nam kompletnego źródła funduszy, profilu źródła majątku i celu ekonomicznego korzystania z konta, wraz ze wszelką dokumentacją uznaną za niezbędną przez Dział Zgodności. Sprawdzone przez negatywne media, które są przeprowadzane dla wszystkich kandydatów niezależnie od ich oceny ryzyka, również zostaną zakończone.

Obecnym klientom, którzy nie zostali zidentyfikowani jako obarczeni wysokim ryzykiem w momencie składania wniosku, może być zmieniona ocena ryzyka na podstawie osobliwości zachowania finansowego, historii transakcji lub innych alertów. W takich przypadkach zostanie do nich zastosowany proces EDD (wzmocnionej należytej staranności).

Bieżące monitorowanie przeciwdziałania praniu pieniędzy zostanie wprowadzone oddzielnie w celu rozszerzenia środków przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ta strona jest obsługiwana przez Eclipcoin Technology OÜ.

Uwaga: zakup lub sprzedaż kryptowaluty wiąże się ze znacznym ryzykiem. Ceny mogą się zmieniać w dowolnym momencie.
Z powodu takich wahań kryptowaluta może zyskać lub stracić na wartości. To Ty odpowiadasz za sposób obchodzenia się z własnymi aktywami.