Cabinet

Zwrot i anulowanie

Eclipcoin Technology Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką” lub „Nas” lub „My” lub „Nasz” lub „Eclipcoin”) jest spółką utworzoną zgodnie z prawem estońskim, z siedzibą w Estonii, Harju Maakond, Tallinn, Keemia 4, biuro 24, 10616.

Potwierdzasz ostateczność wszystkich zakupów i sprzedaży Kryptowaluty, niezależnie od tego, czy są zakończone, czy oczekujące. Ze względu na charakter transakcji kryptowalutowych są one bezzwrotne, nieodwracalne i nie można ich zmienić po przesłaniu zamówienia. Powodem tego jest fakt, że ceny kryptowalut są bardzo zmienne i podlegają ciągłym wahaniom. Dlatego wartość aktywów kryptowaluty zakupionych od Eclipcoin lub sprzedanych Spółce zmieni się w ciągu kilku chwil po zakończeniu zamówienia zakupu lub sprzedaży.

Klikając przycisk „Kup” na stronie Eclipcoin, potwierdzasz, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83 / UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów nie ma zastosowania do umów o Serwisy finansowe, takich jak Eclipcoin oferuje swoim klientom.

Jeśli ostatecznie zmienisz zdanie i zechcesz zwrócić Kryptowalutę zakupioną na naszej platformie lub odkupić Kryptowalutę sprzedaną na naszej platformie, Eclipcoin będzie mógł, według własnego uznania, odkupić ją od Ciebie lub sprzedać Tobie, odpowiednio, w oparciu o aktualną cenę rynkową (pomniejszoną o opłatę za usługę płatną za transakcję w przypadku, gdy Eclipcoin odkupi kryptowalutę z powrotem, oraz plus opłatę za usługę należną za transakcję w przypadku, gdy Eclipcoin odsprzeda Ci kryptowalutę). Jeśli chcesz złożyć taką prośbę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@eclipcoin.com.

Przelew:

W rzadkich przypadkach dotyczy to wyłącznie przelewów dokonywanych na Eclipcoin, takich jak (1) brak dostarczenia przez Ciebie odpowiednich dokumentów Poznaj swojego klienta (KYC) wymaganych przez Eclipcoin; (2) jeśli udostępniasz dane logowania do swojego konta Eclipcoin osobie trzeciej; (3) jeśli zdecydujesz się anulować zamówienie, Eclipcoin zastrzega sobie prawo do anulowania polecenia przelewu. W przypadku, gdy Eclipcoin anuluje Twoje zamówienie oraz jeśli Eclipcoin już otrzymał od Ciebie środki w związku z takim zamówieniem, Eclipcoin zwróci Ci środki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Taki zwrot zostanie dokonany na to samo konto bankowe, z którego pochodzą środki, po potrąceniu wszelkich kosztów lub wydatków poniesionych przez Eclipcoin w związku z takim przelewem, w tym między innymi opłat za przelewy, opłat za wymianę walut i / lub opłat za przetwarzanie płatności. Twoje środki mogą, według wyłącznego uznania Eclipcoin, zostać zwrócone na inne konto bankowe otwarte na Twoje nazwisko, o ile dostarczysz nam wymagane dokumenty i informacje w celu zweryfikowania, czy konto, na które trzeba zwrócić środki, należy do Ciebie.

Aby zachować zgodność z obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) lub wszelkimi innymi przepisami oraz aby zapobiec zabronionemu postępowaniu, wszystkie płatności i informacje związane z wyżej wymienionym zwrotem mogą zostać zweryfikowane przez Eclipcoin. W takim przypadku Eclipcoin, według własnego uznania, może zażądać od Ciebie dostarczenia określonych dokumentów i informacji, w tym między innymi dokumentów tożsamości, kopii danych karty kredytowej lub danych bankowych i / lub wszelkich innych dowodów wymaganych do wpłynięcia na zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy nie dostarczysz odpowiednich dokumentów lub informacji, lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności dostarczonych dokumentów i informacji, Eclipcoin będzie uprawniony do zaprzestania procedury zwrotu do czasu podjęcia odpowiednich działań zgodnie z żądaniem.

Niezależnie od powyższego Eclipcoin zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez zwrotu kosztów lub odrzucenia wniosku o zwrot pieniędzy, jeśli podejrzewa, że prowadziłeś lub jesteś zaangażowany lub był w jakikolwiek sposób zaangażowany w oszukańczą lub nielegalną działalność.

Zwroty środków będą przetwarzane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania zamówienia, z zastrzeżeniem wymagań określonych powyżej oraz pod warunkiem, że nie zaniedbasz dostarczenia Eclipcoin wszelkich wymaganych informacji i / lub dokumentacji w celu przetworzenia zwrotu kosztów.

Ta strona jest obsługiwana przez Eclipcoin Technology OÜ.

Uwaga: zakup lub sprzedaż kryptowaluty wiąże się ze znacznym ryzykiem. Ceny mogą się zmieniać w dowolnym momencie.
Z powodu takich wahań kryptowaluta może zyskać lub stracić na wartości. To Ty odpowiadasz za sposób obchodzenia się z własnymi aktywami.