Cabinet

Zasady i warunki

Eclipcoin Technology Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką” lub „Nas” lub „My” lub „Nasz” lub „Eclipcoin”) jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem estońskim, z siedzibą w Estonii, Harju Maakond, Tallinn, Keemia 4, biuro 24, 10616.

PRZED KORZYSTANIEM Z SERWISÓW ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W TYM DOKUMENCIE („ZASADY I WARUNKI”).

Tekst niniejszej Umowy z Użytkownikiem jest stale dostępny na stronie www.eclipcoin.com/terms, zawiera wszystkie istotne warunki Umowy i proponuje zawrzeć umowę z osobą korzystającą ze Strony Internetowej i Systemu eclipcoin.com zgodnie z określonymi warunkami. Tekst niniejszej Umowy jest ofertą publiczną.

Prawidłowe przyjęcie niniejszej oferty publicznej jest sekwencyjnym zobowiązaniem Użytkownika do wykonania następujących działań:

1. Przeczytanie niniejszej Umowy z Użytkownikiem i wszystkich jej załączników;

2. Wskazanie ważnych i aktualnych informacji, w tym unikalnej nazwy Użytkownika, adresu e-mail i hasła w zakładce „Rejestracja” lub wskazanie tych samych informacji w formularzu rejestracyjnym po utworzeniu wniosku o wymianę i zaznaczeniu pola „Utwórz konto”.

3. Zaznaczenie pola „Przeczytałem i akceptuję Umowę z Użytkownikiem” w formularzu rejestracyjnym.

4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” w wypełnionym formularzu rejestracyjnym.

Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” i wyświetleniu komunikatu o pomyślnej rejestracji, rejestrację uznaje się za zakończoną, a warunki niniejszej Umowy - wiążące.

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie rejestruj się na stronie www.eclipcoin.com i nie korzystaj z jej serwisów.

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Spółka i osoba korzystająca ze strony internetowej www.eclipcoin.com zawarły niniejszą Umowę Użytkownika dotyczącą następujących kwestii.

1. Terminy i definicje

1.1. W niniejszej Umowie z Użytkownikiem poniższe terminy będą miały następujące znaczenie, chyba że tekst wyraźnie stanowi inaczej:

„Dane konta” - dane Użytkownika niezbędne do zalogowania się i korzystania z Systemu (nazwa Użytkownika, hasło, adres e-mail oraz inne dane podawane podczas rejestracji i po jej ukończeniu).

„Aktywa” - pieniądze i kryptowaluta używane w transakcji.

„Kryptowaluta” to cyfrowa waluta (krypto) dystrybuowana w przypadku braku jednego emitenta takiej waluty bezpośrednio między posiadaczami takiej waluty.

„Kurs” – proponowany stosunek liczby Aktywów dla Użytkownika i ceny wymiany Aktywów w celu przeprowadzenia transakcji.

„Konto osobiste” - zbiór bezpiecznych stron Systemu, powstałych w wyniku rejestracji Użytkownika, za pomocą których Użytkownik ma możliwość dokonywania wymiany, a także wydawania poleceń Serwisu przewidzianych w Umowie.

„Polityka Prywatności” jest zasadą zbierania, przechowywania, rozpowszechniania i ochrony danych osobowych otrzymanych przez Serwis od Użytkowników i stanowi integralną część Umowy, której tekst jest dostępny dla Użytkownika pod adresem:

https://www.eclipcoin.com/privacy-policy

„Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy” - Program przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, będący integralną częścią Umowy, którego tekst jest dostępny dla Użytkownika pod adresem www.eclipcoin.com/aml.

„Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna sui juris - Użytkownik Strony Internetowej i / lub Systemu, który zawarł niniejszą Umowę z Serwisem.

„Strona Internetowa” - zbiór informacji, tekstów, elementów graficznych, projektów, obrazów, materiałów fotograficznych i wideo oraz innej własności intelektualnej, a także programów komputerowych zawartych w systemie informatycznym zapewniającym dostępność tych informacji w Internecie pod adresem www.eclipcoin.com.

“Serwis” - www.eclipcoin.com

„System” - zbiór oprogramowania i sprzętu używanego przez Serwis w trybie automatycznym do przetwarzania operacji wykonywanych przez Użytkownika.

„Umowa” - niniejsza Umowa z Użytkownikiem.

„Strony” - Serwis i Użytkownik.

„Opłaty” - zamieszczane w Internecie i dostępne pod adresem https://eclipcoin.com/fees informacje o wysokości prowizji Serwisu oraz kosztach dodatkowych serwisów świadczonych w ramach Serwisu.

„Kontakty serwisowe” - adres e-mail support@eclipcoin.com

1.2. Wszystkie inne terminy użyte w tekście Umowy są rozumiane przez strony zgodnie z ustawodawstwem estońskim i powszechnie stosowane w Internecie.

1.3. Nagłówki rozdziałów (artykułów) Umowy służą wyłącznie do wygodnego korzystania z tekstu i nie mają znaczenia prawnego.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Umowa reguluje proces korzystania z Produktu oraz udzielania dostępu do Strony Internetowej i Systemu

2.2. Spółka zapewnia Użytkownikowi dostęp do Strony Internetowej oraz możliwość korzystania z Systemu, a także świadczenia innych serwisów w porządku i na warunkach określonych niniejszą Umową. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony Internetowej i Systemu zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz do opłacania serwisów Spółki w przypadkach określonych w niniejszej Umowie i innych umowach między stronami.

2.3 Polityka Prywatności, Polityka AML są integralnymi częściami niniejszej Umowy.

3. Dostęp do Systemu i rejestracja

3.1. Spółka zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o Systemie, kursach walut, cenach i historii transakcji finansowych na koncie Użytkownika.

3.2. Aby uzyskać dostęp do Systemu, Użytkownik musi zarejestrować się w Systemie, po czym Użytkownik otrzyma dostęp do Konta w Systemie za pomocą poświadczeń Użytkownika.

3.3. Użytkownik tworzy hasło podczas rejestracji w Systemie. Użytkownik może zmienić hasło w dowolnym momencie po rejestracji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła i danych uwierzytelniających przed nieautoryzowanym dostępem. Użytkownik samodzielnie określa kolejność przechowywania wspomnianych danych i zapobiegania ich kompromitacji. W przypadku utraty lub ujawnienia hasła i / lub danych logowania do konta, Użytkownik musi natychmiast powiadomić o tym Dział Obsługi Klienta Eclipcoin, wysyłając żądanie na adres support@eclipcoin.com. Dodatkowo wiadomość e-mail o podejrzanej aktywności zostanie wysłana do Użytkownika, gdy zostanie wykonane inne logowanie IP. Do czasu otrzymania tego powiadomienia wszystkie czynności wykonane z konta Użytkownika uważa się za wykonane przez Użytkownika.

3.4. Użytkownik nie może mieć 2 lub więcej kont. Takie działania Spółka uznaje za naruszenie Umowy.

4. Procedura wymiany

4.1. Operacja wymiany jest inicjowana przez Użytkownika.

4.2. Użytkownik wybiera parę walutową, wskazuje kwotę, którą chce wymienić, a także wymagane dane i klika „Następny krok”, po czym należy przedłożyć dane osobowe oraz dokument potwierdzający tożsamość wraz z selfie z kartą płatniczą, po zakończeniu tworzone jest zlecenie wymiany. Ostatnim krokiem jest wybór odpowiedniej formy płatności i opłacenie zlecenia wymiany.

4.3. Za operację wymiany pobierana jest opłata. Wysokość opłaty jest określana na podstawie Wartości operacji.

4.4. Za operacje z kartami bank-emitent może pobrać dodatkową opłatę, która, podobnie jak inne możliwe opłaty pobierane przez systemy płatności, agregatory metod płatności i firmy przetwarzające płatności, jest poza naszą kontrolą, a Eclipcoin nie ponosi odpowiedzialności za takie opłaty.

5. Zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu ze Strony Internetowej i Systemu

5.1. Zabrania się korzystania ze Strony Internetowej i Systemu w inny sposób niż określony w Umowie. W szczególności, Użytkownik nie może umieszczać żadnych reklam, jeśli nie zawarto dodatkowej umowy.

5.2. Użytkownikowi nie wolno korzystać ze Strony Internetowej i Systemu w jakimkolwiek nielegalnym celu, w tym w praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu itp.

5.3. Na żądanie Serwisu lub upoważnionych stron trzecich (instytucji kredytowych, systemów płatniczych itp.) Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji i przestrzegania estońskich i EOG przepisów AML.

6. Ostrzeżenie o ryzyku

6.1. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z podstawowymi zasadami operacji na Kryptowalutach, a także z cechami kryptowaluty, które mają wpływ na jej wartość. Użytkownik gwarantuje, że ma możliwość dokonywania operacji na kryptowalutach oraz że jest osobą pełnoletnią sui juris, zgodnie z prawem osobistym.

6.2. Dokonując wymiany Użytkownik akceptuje kurs wymiany ustalony przez Serwis. Serwis nie gwarantuje, że operacja wymiany będzie korzystna dla Użytkownika.

6.3. Użytkownik jest świadomy, że wszelkie operacje na kryptowalutach nie mogą zostać anulowane i że odmowa wymiany jest możliwa tylko w określonych przypadkach za porozumieniem Stron.

7. Własność intelektualna i ograniczenia w korzystaniu ze Strony Internetowej i Systemu

7.1. Strona Internetowa i System zawierają własność intelektualną należącą do Serwisu, jego podmiotów stowarzyszonych i innych zainteresowanych stron, sponsorów, partnerów, przedstawicieli, wszystkich innych osób działających w imieniu Serwisu oraz innych stron trzecich.

7.2. Korzystając ze Strony Internetowej i Systemu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że System, cała zawartość Serwisu oraz jego struktura są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych i innymi prawami dotyczącymi wyników działalności intelektualnej oraz że prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach na wszystkich nośnikach oraz w odniesieniu do wszystkich technologii, zarówno istniejących obecnie, jak i opracowanych lub stworzonych później. Żadne prawa do treści Strony Internetowej i Systemu nie są przenoszone na Użytkownika w wyniku korzystania ze Strony Internetowej i Systemu oraz zawarcia Umowy.

7.3. Użytkownikowi zabrania się:

- kopiować i / lub rozpowszechniać jakichkolwiek przedmiotów praw intelektualnych umieszczonych na Stromie Internetowej i / lub w Systemie, z wyjątkiem przypadków, gdy taka funkcja jest świadczona bezpośrednio na Stromie Internetowej i / lub w Systemie;

- kopiować lub w inny sposób używać części oprogramowania Strony Internetowej i / lub Systemu, a także ich projektu;

- zamieszczać na Stronie Internetowej i / lub w Systemie dane osobowe osób trzecich bez ich zgody;

- zmieniać w jakikolwiek sposób część programową Strony Internetowej i / lub Systemu, wykonywać czynności mające na celu zmianę funkcjonowania i operatywności Serwisu i / lub Systemu;

- używać obraźliwych słów, które naruszają prawa i wolności osób trzecich i grup jako nazwy podczas rejestracji (pseudonim, przezwisko).

8. Odpowiedzialność Stron

8.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy, przepisów estońskich i EOG, norm moralnych i etycznych lub w przypadku zmowy z innymi Użytkownikami w celu naruszenia warunków Umowy, Serwis ma prawo zablokować lub usunąć Konto Osobiste Użytkownika, odmawiając lub ograniczając dostęp do niektórych lub wszystkich funkcji dostępnych w Systemie.

8.2. W przypadku wykrycia przez Serwis naruszenia warunków niniejszej Umowy popełnionego przez Użytkownika, Serwis ma prawo usunąć Konto Osobiste Użytkownika i zażądać odszkodowania.

8.3. Eclipcoin nie ponosi odpowiedzialności za działanie Strony Internetowej i / lub Systemu i nie gwarantuje ich nieprzerwanego działania. Serwis nie gwarantuje również bezpieczeństwa informacji zamieszczanych na Stronie Internetowej i / lub Systemie oraz możliwości nieprzerwanego dostępu do tych informacji.

8.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Strony Internetowej i Systemu na własne ryzyko. Usługa nie gwarantuje Użytkownikowi osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów wynikających z korzystania ze Strony Internetowej i / lub Systemu.

8.5. Eclipcoin nie gwarantuje, że Strona Internetowa i System są zgodne z wymaganiami Użytkownika, że dostęp do Strony Internetowej i / lub Systemu będzie zapewniany w sposób ciągły, szybki, niezawodny i bez zakłóceń.

8.6 W zakresie dozwolonym przez prawo Eclipcoin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straconą korzyść, utratę przychodów, utratę możliwości biznesowych, stracone możliwości, utratę danych, straty pośrednie lub wtórne, chyba że poniesiona strata jest spowodowana naruszeniem Warunków użytkowania przez Eclipcoin.

8.7 W przypadku działań niezgodnych z prawem Eclipcoin zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich niezbędnych informacji, w tym nazwisk, adresów i wszelkich innych wymaganych informacji, odpowiednim organom zajmującym się zwalczaniem oszustw i naruszeń prawa. Użytkownicy zdają sobie sprawę, że ich konto może zostać zablokowane w dowolnym momencie na żądanie dowolnego właściwego organu prowadzącego dochodzenie w sprawie podejrzanej działalności.

9. Warunki specjalne

9.1. Strona Internetowa i System mogą zawierać odnośniki do innych Stron w Internecie (Strony Internetowe osób trzecich). Te osoby trzecie i ich zawartość nie są sprawdzane przez Serwis pod kątem zgodności z jakimikolwiek wymaganiami (dokładność, kompletność, zgodność z prawem, itp.). Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub materiały zamieszczane na Stronach Internetowych osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Strony Internetowej i / lub Systemu, w tym za wszelkie opinie lub oświadczenia wyrażane na stronach osób trzecich, reklamach itp., a także co do dostępności takich stron lub treści oraz konsekwencji korzystania z nich przez Użytkownika.

9.2. Serwis ma prawo do cesji praw i przelewu wierzytelności z tytułu wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na cesję praw i przelew wierzytelności osobom trzecim. Serwis informuje Użytkownika o cesji praw i / lub przelewie wierzytelności poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie Internetowej i / lub w Systemie.

10. Procedura rozstrzygania sporów

10.1. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, niezgodności i roszczeń, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem Umowy, w drodze negocjacji. Strona, która zgłasza roszczenia i / lub niezgodności, przesyła drugiej Stronie wiadomość wskazującą powstałe roszczenia i / lub niezgodności.

10.2. Jeśli strona wysyłającą nie otrzyma odpowiedzi na wiadomość w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty wysłania odpowiedniej wiadomości lub jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie jakichkolwiek roszczeń i / lub sporów, spór musi zostać rozstrzygnięty w sądzie w obszarze lokalizacji Serwisu.

11. Wprowadzenie zmian do Umowy

11.1. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany Warunków, Polityki Prywatności, Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz Polityki zwrotów kosztów i anulowania zamówienia, a takie zmiany wejdą w życie w ciągu 5 (trzech) dni roboczych po opublikowaniu nowej wersji odpowiednich dokumentów.

11.2. Za każdym razem, odwiedzając Stronę w Serwisie przed skorzystaniem z Konta osobistego, Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z nową wersją Umowy, Polityką Prywatności, Polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz Opłatami za korzystanie z usług. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej i Systemu będzie oznaczać zgodę Użytkownika na warunki nowej wersji odpowiednich dokumentów.

11.3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami nowej wersji Umowy, Polityki Prywatności, Polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz Polityki zwrotów kosztów i anulowania zamówienia, zaprzestaje korzystania ze Strony Internetowej.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Umowie i obowiązujących przepisach prawa, wszelkie powiadomienia, wiadomości i dokumenty w ramach wykonania przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy należy przesyłać i uważać za otrzymane przez Strony, jeżeli zostały przesłane pocztą elektroniczną z autoryzowanego adresu jednej ze Stron na autoryzowany adres drugiej Strony. Autoryzowane adresy to:

- w przypadku Użytkownika: adres e-mail podany na Koncie osobistym.

- w przypadku Serwisu: adres e-mail wskazany na Stronie Internetowej.

12.2. Świadczenie serwisów i wszelkie wynikające z tego stosunki prawne są regulowane przez ustawodawstwo estońskie bez względu na normy kolizyjne. Wszystkie powstałe spory są rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem estońskim.

12.3. Uznanie przez sąd któregokolwiek z postanowień Umowy za nieważne lub niewykonalne nie pociąga za sobą nieważności innych postanowień Umowy

Ta strona jest obsługiwana przez Eclipcoin Technology OÜ.

Uwaga: zakup lub sprzedaż kryptowaluty wiąże się ze znacznym ryzykiem. Ceny mogą się zmieniać w dowolnym momencie.
Z powodu takich wahań kryptowaluta może zyskać lub stracić na wartości. To Ty odpowiadasz za sposób obchodzenia się z własnymi aktywami.